Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ngày đăng: 24/08/2018
Lượt xem: 127

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/De-xuat-moi-ve-danh-gia-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc/344633.vgp

;