Kỳ họp Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội lần thứ 3
Ngày đăng: 20/04/2018
Lượt xem: 216

Ngày 3/1/2017, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố đã họp định kỳ lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2017, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Thông qua một số nội dung do Quỹ đề xuất. Dự họp có các thành viên HĐQL Quỹ, đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Lao động, thương binh và xã hội. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ chủ trì hội nghị.

Theo đó, năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND Thành phố, Hội đồng quản lý cũng như sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành, Quỹ đã tích cực triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố: Nhanh chóng kiện toàn, ổn định và duy trì tổ chức bộ máy; Chủ động tham mưu, xây dựng các văn bản pháp lý cho tổ chức và hoạt động sau hợp nhất; Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính các năm 2017, 2018. Kịp thời phối hợp với các Sở trong việc rà soát, báo cáo Thành phố về bổ sung, điều hòa, điều chỉnh kế hoạch ứng vốn đối với các dự án nhà tái định cư, GPMB và phát triển quỹ đất. Bên cạnh đó, lãnh đạo Quỹ đã tích cực giải quyết những tồn tại của 3 đơn vị cũ. Sau khi hợp nhất, việc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, công tác cán bộ được công khai, dân chủ, khách quan theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo phương châm “5 rõ”, làm tốt công tác tư tưởng, phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân phụ trách. Cán bộ viên chức, lao động đoàn kết, không có đơn thư, khiếu nại...xảy ra, đời sống CBVC được quan tâm, ổn định.

Trong năm đã giải quyết cho vay 04 dự án với giá trị 280 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp nguồn vốn để thực hiện dự án cung cấp điện, nước sạch, môi trường, trường học...góp phần giải quyết các vấn đề an sinh, xã hội; Chú trọng việc quản lý sau vay, thu hồi nợ vay, không để phát sinh nợ xấu. Lãnh đạo Quỹ đã triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đến 31/12 đã thực hiện giải ngân ứng vốn cho các dự án gần 3.200 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch vốn giao, trong đó kinh phí GPMB là 1.868 tỷ đồng. Tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư giải ngân ứng vốn cho các dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc, các dự án nhà ở TĐC, đất dịch vụ, hỗ trợ các quận huyện hoàn thành đầu tư các dự án để tổ chức đấu giá, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Quỹ Đầu tư tập trung duy trì ổn định, hoàn thiện khung pháp lý cho tổ chức và hoạt động. Quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập của CBVC, người lao động; Rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trung, dài hạn và hàng năm; rà soát, xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động. Thực hiện kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro định kỳ và đột xuất trong quản lý và sử dụng vốn. Nâng cao khả năng sử dụng vốn trọng tâm là hoạt động cho vay đầu tư, góp phần giải quyết nhu cầu vay vốn đối với các dự án ĐTXD kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các dự án Thành phố quan tâm chỉ đạo. Ứng vốn kịp thời theo yêu cầu, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn hiện có. Đẩy mạnh công tác thu hồi tạm ứng và công tác thu hồi vốn ứng. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao đối với các hoạt động bảo vệ môi trường, mũi nhọn là hoạt động cho vay đối với các dự án thuộc lĩnh vực môi trường. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện tạo nguồn lực về vốn để thúc đẩy các hoạt động môi trường.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ ghi nhận những kết quả tích cực Quỹ đã đạt được trong năm 2017, đồng thời yêu cầu Quỹ khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện khung pháp lý cho tổ chức và hoạt động, trình UBND Thành phố ban hành, xây dựng Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2018 theo quy định. Đối với nhiệm vụ cho vay, thống nhất với những nhận định, đề xuất của Quỹ đồng thời yêu cầu Quỹ tăng cường thêm các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong năm 2018. Về kế hoạch ứng vốn năm 2018 cho các dự án GPMB và phát triển quỹ đất, giao Quỹ rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn của chủ đầu tư, dự kiến nguồn vốn ứng năm 2018 để phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo UBND Thành phố trong tháng 1/2018; Tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân, thu hồi vốn ứng và thu hồi tạm ứng theo quy định.

Về trang trước Lên đầu trang
;