Bộ máy tổ chức
Ngày đăng: 20/04/2018

I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

            1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố;

           2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Doãn Toản - PCT UBND Thành phố;

          3. Uỷ viên Hội đồng: 

                        - Bà Chu Nguyên Thành: Uỷ viên Thường trực - Tổng Giám đốc Quỹ;

                        - Ông Hà Minh Hải: Giám đốc Sở Tài chính; 

                        - Ông Nguyễn Mạnh Quyền: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. BAN KIỂM SOÁT

            Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát

III. BAN GIÁM ĐỐC

            1. Tổng Giám đốc: Chu Nguyên Thành

            2. Phó Tổng Giám đốc

                        - Phạm Ngọc Bảo;

                        - Khuất Quang Trung;

                        - Nguyễn Thị Liên;

                        - Lê Văn Phượng; 

                        - Nguyễn Thế Hiệp.

Về trang trước Lên đầu trang
;