Văn bản nội bộ

Tra cứu

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
11/QĐ-UBND 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
10/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng các quỹ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
09/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế Đầu tư trực tiếp và Góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
08/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế Huy động vốn của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
07/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế Quản lý rủi ro cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
06/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế Đảm bảo tiền vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
05/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
04/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
03/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
06/2018/QĐ-UBND 21/02/2018 UBND thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
;