Văn bản pháp luật

Tra cứu

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
113/2018/NĐ-CP 31/8/2018 Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế
72/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
52/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
51/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Chính phủ Quy định quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
49/2013/NĐ-CP 14/5/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ Luật lao động về tiền lương
Số 146/KH-UBND 13/8/2014 Thành phố Hà Nội Kế hoạch đầu tư xây dựng các nghĩa trang tập trung trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND 05-04-2012 Thành phố Hà Nội Về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND 05-04-2012 Thành phố Hà Nội Về Quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Chương trình số 06-CTr/TU 8/11/2011 Thành phố Hà Nội Chương trình đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thành phố Hà Nội, giai đoạn 2011-2015.
Chương trình 07-CTr/TU 18/10/2011 Thành phố Hà Nội Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011-2015.
;